Міністерство юстиції України
Київський
науково-дослідний інститут
судових експертиз

Міністерство Юстиції України

Верховна Рада України

 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України вже століття стоїть на Київській землі на стражі прав і свобод людини, інтересів суспільства, встановлює істину на основі наукових знань.

Процес судочинства в Російській імперії  та  розвиток судових експертиз істотним чином пов’язаний  з  Судовою  реформою 1864 року, яка  регламентувала процес попереднього розслідування, здобуття і фіксації доказів, зумовила необхідність ширшого використання наукових знань при розгляді кримінальних і цивільних справ.

Тому на початку XX ст. в Росії почали створюватися установи і служби, призначені виключно для проведення експертиз.

Так у 1913 р. спочатку в Києві, а пізніше  і в Одесі, вперше були відкриті кабінети науково-судової експертизи. Із їх створенням значно активізувався процес формування судово-експертних галузей знань, як спеціалізованої наукової бази експертних досліджень.

З самого початку українська судова експертиза  пройшла складний шлях становлення і розвитку,  тісно пов’язаний з історією Української  держави.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України – одна з найстаріших державних експертних установ України, створений 4 липня 1913 року як Кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати.

hp2

 

hp3(1)

 

 

hp3(2)

 

Установа розпочала свою діяльність у лютому 1914 року. Першим його керівником був відомий російський криміналіст Сергій Михайлович Потапов.

hp4Функції кабінету полягали у проведенні судових експертиз за завданням органів досудового слідства та судів; розробці та створенні методів та методик дослідження речових доказів у кримінальних та цивільних справах; проведенні роз’яснювальної роботи з органами , які призначають судові експертизи; участі в наукових конференціях (з’їздах) криміналістів і судових медиків.

Протягом першого року діяльності Кабінету для дослідження надходить 220 кримінальних та 24 цивільні справи. У 1918 році виконується 389 експертиз, головним чином у справах щодо підробки грошових купюр.

У 1925 році Кабінет реорганізується в Інститут науково-судової експертизи.

Першим його директором призначається професор В.І. Фаворський, згодом інститут очолюють видатні вчені – М.О. Петров, Ю.С. Сапожников, Б.О. Вахліс, В.К. Лисиченко, В.К. Стринжа та інші.hp5(1)

У 20-ті роки інститут укомплектовується фахівцями з різних галузей знань - юристами, хіміками, біологами, медиками, фізиками, психіатрами та іншими. Пріоритетним напрямком в ці роки стає науково-дослідна робота, в якій важливе місце займали питання ідентифікації вогнепальної зброї, мікрофотографії, визначення групової належності крові, токсикологічний аналіз, розробка методів руйнування органічних речовин та визначення алкалоїдів, розробка теоретичних питань криміналістики.

hp5(2)У 1937 році виходить з друку перший збірник наукових праць співробітників українських інститутів, в тому числі і Київського, «Криміналістика  і науково-судова експертиза». Проводяться дві наукові конференції відповідно у 1939 та 1940 роках. Велика Вітчизняна війна припиняє діяльність інституту, відновлення якої відбувається у 1944 році.

У 50-ті та 60-ті в інституті ведеться розробка високочутливих фізичних і хімічних методів дослідження речових доказів з метою визначення природи речовин, їх загальної групової належності та єдиного джерела походження, методик порівняльного аналізу лікарських сполук, зразків ґрунтів тощо, а також визначення слідів пострілу з близької відстані.

З 1964 року Київський НДІСЕ стає головною установою з видання міжвідомчого науково-методичного збірника «Криминалистика иhp6(1) судебная экспертиза», в якому висвітлюються проблеми теорії криміналістики і судової експертизи, тактики і методики розслідування окремих видів злочинів, питання щодо розробок нових та вдосконалення вже існуючих методів та методик проведення різних видів судових експертиз.

Наприкінці 80-х років створюються нові лабораторії: товарознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних, комп’ютерних, фоноскопічних та лазерних досліджень.

У 1990 році створюється Тернопільське відділення інституту, у 1998 – Вінницьке та Черкаське відділення, у 2001 – Чернігівське, у 2009 – Житомирське, у 2012 році – Хмельницьке.

hp6(2)За 100 років  існування фахівцями Інституту виконано понад 500 тисяч експертиз та експертних досліджень, у тому числі біля 350 тисяч – за роки незалежності Української держави.

Щороку інститутом виконуються десятки тисяч експертиз, у тому числі  у резонансних кримінальних справах.

Так, експертами Інституту проводилися експертні дослідження за наслідками  затоплення міста Києва, трагічних подій у Бабиному Яру, експертизи за резонансними  вбивствами  посадових  осіб, злочинами у економічній та будівельній сферах тощо.

Київський НДІСЕ вправі пишатися цінним досвідом наукової роботи, накопиченим за 100-річний період своєї діяльності.

Сьогодні Інститут є однією з провідних судово-експертних  установ, де працює досвідчений колектив з відомих вчених, професіоналів у галузях судової експертизи, які мають необхідну дhp6(3)ля проведення більшості видів експертних досліджень кваліфікацію, а також  обладнання відповідного рівня, та проводить плідну роботу з виконання судових експертиз і досліджень, створення належної доказової бази.

Одним з основних напрямків діяльності Інституту є науково-дослідна робота, спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень в галузі судової експертизи, розробку теоретичних, процесуальних питань судової експертизи, а також методик і методів судової експертизи з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

В титуті є потужна інформаційна база - наукова бібліотека, в якій налічується понад 50 тисяч примірників друкованих видань та архів, де зберігаються документи з 1944 року.

hp6(4)Важко переоцінити роль творчої спадщини співробітників КНДІСЕ – наукових праць, статтей,  розробок, результати яких впроваджено в експертну практику судово-експертних установ.

Так, співробітниками Інституту опубліковано понад 950 наукових робіт та  виконано майже 220  науково-дослідних розробок.

Захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Результати наукових досліджень відповідають світовому рівню, про що свідчить чимало охоронних документів та  патентів.

Інститут має міжнародний авторитет як активний розробник нових методик досліджень речових доказів.

Співробітники інституту беруть активну участь в українських та міжнародних симпозіумах, конференція, семінарах, приймають участь у проведенні комісійних експертиз спільно з фахівцями інших установ України та експертами інших держав.

default

 


Copyright © 2008-2014  
Київський НДІ судових експертиз.
Всі права захищені.
Веб-студія "Амістад"